Všeobecné obchodní podmínky pro e- shop společnosti St. Gabriel s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY E-SHOP  SPOLEČNOSTI ST. GABRIEL S.R.O.

 

 

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti St. Gabriel s.r.o., IČO: 241 67 347, se sídlem v Praze 9 ‑ Horních Počernicích, Lukavecká 1732, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 184903 (dále jen „dodavatel“) se vztahují na veškerý nákup a prodej zboží realizovaný prostřednictvím internetového obchodu dodavatele označeného jako e‑shop (dále jen „e-shop“) nacházejícího se na webových stránkách pod doménou www.stgabriel.cz, a to mezi dodavatelem jakožto prodávajícím a zákazníkem – podnikatelem jakožto kupujícím (dále také „VOP“).

 

Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),  případně dalších zákonů České republiky.

 

Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí fyzické osoby, které jsou podnikateli ve smyslu § 420 a násl. NOZ, a dále právnické osoby ve smyslu § 20 a 21 NOZ.

 

 

Zákazník – podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

I.

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Seznam zboží v e-shopu na webových stránkách www.stgabriel.cz je katalogem dodávaného zboží. Dodavatel nabízí ke koupi zboží v obvyklé kvalitě dle platných norem subdodavatelů v množství, obalu, podobě a dalších specifikacích uvedených v e-shopu. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. U každého zboží je indikováno, zda je skladem či jaká je jeho přibližná dodací lhůta. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2) NOZ se nepoužije.

 

 1. Užívání e-shopu zákazníkem není možné bez řádné registrace. Zájemce je pro úspěšnou registraci do webového rozhraní e-shopu nejprve povinen zaslat žádost prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu dodavatele: eshop@stgabriel.cz nebo přes Registrační formulář na webových stránkách stgabriel.cz – odkaz Registrace. V návaznosti na individuální rozhodnutí dodavatele dojde ke schválení žádosti o registraci, či nikoli. V případě schválení žádosti o registraci obdrží zákazník prostřednictvím elektronické pošty přihlašovací údaje do internetového systému dodavatele, přičemž mu bude dodavatelem zároveň stanoven limit pro maximální výši objednávky. O zamítnutí žádosti o registraci není dodavatel povinen žadatele informovat.

 

 1. K objednání zboží zákazník vybere zboží, vloží jej do košíku, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Cenou zboží se rozumí cena za dodací podmínky DAP – dle INCOTERMS 2010, pokud není písemně ujednáno jinak. Zákazník je oprávněn zvolit si mezi kalkulací ceny v CZK a EUR. Přepočet z CZK a EUR je proveden dle kurzu určeného dodavatelem k okamžiku odeslání objednávky zákazníka. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH je k ceně připočtena v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. Návrh na uzavření smlouvy učiněný zákazníkem je považován za závazný, je-li učiněn prostřednictvím webového rozhraní e-shopu dodavatele, a to okamžikem potvrzení druhu a množství kupovaného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout návrhy na uzavření smlouvy provedené v rozporu s tímto odstavcem mlčky bez dalšího.

 

 1. Nabídka zákazníka je považována za neodvolatelnou ve smyslu ust. § 1736 NOZ. Zákazník je však oprávněn smlouvu uzavřenou na základě akceptované objednávky zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 % kupní ceny zboží uvedeného v objednávce.

 

 1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky je myšlena automaticky generovaná zpráva zákazníkovi, že dodavatel obdržel jeho objednávku. Odmítnutí objednávky, resp. návrhu na uzavření smlouvy není dodavatel povinen jakkoli zdůvodnit.

 

 1. Zákazník uhradí dodavateli cenu zboží při jeho předání v hotovosti proti tištěnému účetnímu a daňovému dokladu – faktuře, nesjednají-li smluvní strany jinak. Pro případ, že nebude kupní cena zboží řádně a včas zaplacena, je dodavatel oprávněn po zákazníkovi požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo dodavatele na náhradu škody. V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny po dobu delší než 30 dnů po splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

 1. Zrušení kupní smlouvy poté, co byla uzavřena, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Má-li však dodavatel důvodné obavy týkající se platební neschopnosti zákazníka, není dodavatel povinen uskutečnit vůči zákazníkovi jakékoli dodávky, byť byly dříve ze strany dodavatele potvrzeny. O tomto postupu dodavatel zákazníka bez zbytečného odkladu vyrozumí.

 

II.

Dodání zboží

 

 1. Zákazníkovi nevzniká právo na předání zboží před jeho zaplacením ve smyslu čl. I. odst. 7) VOP, pokud si strany neujednají individuálně jinak. Dodavatel je povinen zboží dodat řádně a včas. Dodávka je uskutečněna včas, dojde-li k plnění v průběhu dohodnuté dodací lhůty. V případě, že dodávka nebude realizována v průběhu dodací lhůty, zavazuje se zákazník dát dodavateli dodatečnou lhůtu k plnění v délce alespoň 14 pracovních dnů. Pokud dodavatel dodá zboží v průběhu této dodatečně poskytnuté lhůty, dodávka bude považována za včasnou.

 

 1. Zákazník je povinen zboží převzít a poskytnout při dodání a předání zboží dodavateli veškerou nezbytnou součinnost. Dodávka je splněna dodáním na ujednané místo určení. V případě, že zboží nebo jeho část je dodavatel s to dodat po částech, například se zpožděním, kontaktuje zákazníka a dohodne s ním způsob dodání.

 

 1. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží odpovídá zákazník za vzniklou újmu a dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo zboží na nebezpečí a náklady zákazníka uskladnit, a to buď ve skladu dodavatele, nebo u třetí osoby. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zákazníkovi prokazatelně vzniklé náklady takového skladování, nebo denní poplatek za skladování počínaje dnem následujícím uplynutí dodací lhůty ve výši 0,5 % z ceny zboží bez DPH. Požaduje‑li zákazník opětovné doručení zásilky z důvodu vzniklých na jeho straně, je dodavatel oprávněn zákazníkovi naúčtovat přepravní náklady v této souvislosti vzniklé. Bezdůvodné nepřevzetí zboží zákazníkem má účinky řádného dodání zboží dnem, v němž bylo doručováno.

 

 1. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce, příp. jeho převzetím v provozovně nebo jiném výdejním místě dodavatele. Dopravu na zákazníkem určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to v rámci České republiky. Poštovné a balné se hradí dle ceníku poštovného a balného, který je dostupný v průběhu objednávky na webových stránkách stgabriel.cz.

 

 1. Zákazník je povinen si zboží bezprostředně při převzetí prohlédnout. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník pro úspěšnou reklamaci zboží povinen za přítomnosti dopravce sepsat záznam o poškození zásilky, který dopravce potvrdí. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na zákazníka fyzickým dodáním na ujednané místo určení. Zabezpečuje-li dopravu dle písemné dohody zákazník, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka v okamžiku, kdy je mu umožněno nakládat zbožím nebo předáním prvnímu dopravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením 100 % kupní ceny dodavateli.

 

 1. Pokud je zboží dodáváno na zakázku nebo dle zvláštních požadavků klienta, dodavatel má možnost požadovat uhrazení zálohy ve výši až 80% z ceny zboží před započetím se zajištěním dodání. Zbytek kupní ceny je uhrazen při dodání zboží způsobem uvedeným v těchto VOP. Pokud zákazník v takovém případě odstoupí od smlouvy nebo k dodání zboží nedojde z důvodu neuhrazení zbývající části kupní ceny zákazníkem, uhrazená záloha se nevrací a slouží ke krytí nákladů dodavatele.

 

III.

Způsob platby

 

 1. Hotově při převzetí zboží při osobním odběru v provozovně dodavatele

 

Zákazník zaplatí v hotovosti při převzetí zboží v provozovně dodavatele na adrese Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00, Praha 9 nebo v distribučním centru Brno – Areál Manag, Kaštanová 489/34, Brno, 620 00.

 

 1. Hotově při převzetí zboží při doručení dopravcem

 

Zákazník zaplatí „na dobírku“ v hotovosti při doručení zboží dopravcem. Dodavatel si vyhrazuje právo zákazníkovi platbu v hotovosti při převzetí neumožnit, pokud již dříve došlo k nevyzvednutí zásilky a zboží bylo vráceno do depa či dodavateli.

 

 

 1. Převodem z bankovního účtu

 

U tohoto způsobu platby se zaplacením zboží rozumí okamžik, kdy platba dorazí na účet dodavatele. Může tedy nastat prodleva mezi objednáním a odesláním zboží několik dní, podle toho, jak rychle bude platba připsána na účet dodavatele. K tomuto způsobu platby se vztahují všechny možnosti přepravy.

 

IV.

Způsob dopravy

 

 1. Osobní odběr

 

Zákazník si zboží osobně vyzvedne v provozovně dodavatele na adrese Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00, Praha 9 nebo v distribučním centru Brno, areál Manag, Kaštanová 489/34, Brno 620 00. Tuto možnost lze využít pouze v otevírací době provozovny, která je uveřejněna na webových stránkách www.stgabriel.cz.

 

 1. Osobní rozvoz

 

Jedná se o rozvoz kurýrní službou dodavatele, který je možný pouze v návaznosti na individuální dohodu s dodavatelem. Zboží je zpravidla doručeno do tří pracovních dnů po jeho zaplacení v případě platby předem, případně do tří pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě platby až při převzetí zboží.

 

 1. V případě, že si zákazník nebo příjemce zboží ve lhůtě určené dle zvoleného dopravce nevyzvedne dle podmínek tohoto dopravce či si jej od dopravce nepřevezme a dodavateli tím vzniknou náklady s jeho opětovným doručením, k jeho opětovnému zaslání bude zákazník povinen uhradit dodavatelem marně vynaložené náklady poštovného a balného dle zvoleného způsobu platby. S takovým zákazníkem rovněž nemusí dodavatel do budoucna uzavřít smlouvu s variantou platby na dobírku.

 

V.

Reklamace a práva z vadného plnění

 

Reklamace se řídí následujícím Reklamačním řádem, který je inkorporován do těchto VOP. Reklamační řád upravuje postup mezi dodavatelem a zákazníkem – podnikatelem při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci).

 

A.

Prevence

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením a použitím zboží vezme v úvahu účel jeho použití, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se návodem k použití zboží. Zákazník rovněž bere na vědomí, že v případě, že se jedná o dodání květin, respektive rostlin, z jejich povahy vyplývá, že ve skutečnosti je toto zboží ze své povahy ne zcela identické se zbožím na obrázku, neboť každá květina a každá rostlina je unikátní.

 

 1. Zákazník je povinen po dobu užívání zboží věnovat pozornost veškerým pravidlům užívání takového zboží. Zákazník v rámci opatrnosti je povinen zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. užívání výrobku k nevhodnému účelu atd.

 

 1. Zákazník je za účelem neznehodnocení zboží a zachování jeho dobrého stavu a funkčnosti povinen zboží pravidelně udržovat dle návodu k použití zboží. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho životnost.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že není uživatelem zboží, je povinen osobu, která bude zboží používat nebo osobu, které zboží poskytne k užití, seznámit s návodem k použití zboží, jakožto i s těmito prevenčními opatřeními.

 

 1. V případě, že zákazník bude se zbožím zacházet v rozporu s výše uvedeným, bere na vědomí, že tím ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.

 

B.

Přípustnost reklamace

 

 1. Zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pouze, co se týče vad, které zboží mělo v době jeho převzetí zákazníkem (v době přechodu nebezpečí škody na zboží).

 

 1. Vadou se rozumí, pokud zboží při převzetí nemá vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodáno v odpovídajícím provedení či jakosti dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky.

 

 1. Jestliže zákazník neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se zákazník na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si zákazník zboží řádně dle tohoto odstavce neprohlédne.

 

 1. Pokud je sjednán osobní odběr zboží, může jeho prohlídka proběhnout jen ve skladu nebo provozovně dodavatele. Po provedení sjednaného odebrání zboží zákazníkem je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud zákazníkovi v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady, jen pokud byla vada úmyslně zamlčena dodavatelem nebo pokud za ni dodavatel převzal záruku.

 

 1. Vady zjištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Zákazník je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá dodavateli zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 1 a odst. 4 tohoto článku, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.

 

 1. Uplynutím lhůty 1 dne od dodání zboží je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady.

 

 1. Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 1 dne od dodání zboží. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole zboží, musí být neprodleně písemně oznámeny dodavateli, jakmile budou zjevné. Zákazník se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas.

 

 1. Před dalším zpracováním nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno dát dodavateli příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li zákazník dodavateli neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li neprodleně reklamované zboží k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění. V případě, že dodavatel učiní prohlídku zboží, přičemž zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nese náklady na případný výjezd dodavatele zákazník.

 

 1. Při oprávněném a včasném uplatnění práva z vadného plnění přísluší zákazníkovi práva z vad dle zákonných předpisů, tedy při podstatném porušení smlouvy právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy a při nepodstatném porušení smlouvy právo na slevu či opravu, avšak s následujícím omezením:

 

 1. Je-li zboží vadné, omezují se nároky zákazníka v případě vad nejprve na právo na dodatečné plnění. To neplatí, pokud dodatečné plnění pro zákazníka objektivně není přijatelné. Právo volby mezi dodatečnou opravou či dodatečnou dodávkou přísluší dodavateli. Je-li dodatečné plnění dvakrát chybné nebo odepře-li jej dodavatel, má zákazník právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 2. Právo odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi nepřísluší, pokud nedošlo k podstatnému porušení smlouvy.
 3. Ohledně nároků na náhradu újmy platí, že zákazník je oprávněn pouze k náhradě újmy, kterou mu dodavatel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 4. Náklady, které vzniknou tím, že je zboží dopraveno na jiné místo plnění, než bylo sjednáno, nepřebírá dodavatel.

 

C.

Místo a způsob uplatnění reklamace

 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci zboží online prostřednictvím reklamačního formuláře dodavatele uvedeného na webových stránkách: https://stgabriel.cz/reklamace/ a to vždy a pouze do 24 h od převzetí zboží. Zákazník je také oprávněn uplatnit reklamaci v okamžiku převzetí zboží od pověřeného zaměstnance St.Gabriel s.r.o. V tomto případě je zákazník povinen reklamované zboží vrátit a předat na místě zaměstnanci St.Gabriel s.r.o., okamžitě po převzetí a zjištění vad kvality. Druh reklamovaného zboží a počet kusů musí být jasně uveden na originální faktuře s čitelným podpisem zákazníka, kterou zaměstnanec St.Gabriel s.r.o. předá pověřené osobě firmy St.Gabriel s.r.o., odpovědné za veškeré reklamace.
 2. V reklamačním formuláři je zákazník povinen vyplnit veškerá povinná pole, mezi něž patří: kód zákazníka, emailová adresa, IČO, telefonní kontakt, číslo faktury, druh zboží, počet kusů a důvod reklamace. V případě reklamace kvality zboží je zákazník rovněž povinen do reklamačního formuláře vložit zřetelně viditelnou fotografii reklamovaného zboží. Reklamace dodaného a nedodaného zboží je možná uplatnit pouze s podepsanou originální fakturou k danému zboží, které si je zákazník povinen zkontrolovat na místě dodání pověřeným zaměstnancem St.Gabriel s.r.o. Bez podepsané faktury, nebude tato reklamace uznána.
 3. UPOZORNĚNÍ :  při nákupu vždy kontrolujte i nabízenou kvalitu zboží, ne pouze cenu.  Reklamace kvality B1 neuznáváme.

 

 1. Dodavatel odešle zákazníkovi e-mail s potvrzením přijetí reklamace, ze kterého bude patrné, jaká práva z vadného plnění zákazník uplatnil a způsob řešení reklamace, o který zákazník požádal.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že zboží, které zasílá zpět dodavateli, je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že zboží zaslané dodavateli „na dobírku“ nebude dodavatelem převzato, přičemž tímto nepřevzetím zákazníkovi nevznikají vůči dodavateli žádná práva a takovou zásilkou nejsou zachovány ani stanovené lhůty.

 

 1. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí dodavatel zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zboží zasláno, pokud nedojde v rámci reklamace k jinému vyřízení, než k vrácení zboží.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy zákazníkem – podnikatelem

 

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů, jež nejsou touto smlouvou vyloučeny. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět dodavateli na adresu Gabriel s.r.o., IČ: 24167347, Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět dodavateli před uplynutím 2 dnů.

 

 1. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto čl. VOP mimo jiné v případě, kdy předmětem smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 

VII.

Ochrana osobních údajů zákazníka

 

 1. Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem zákazníka jakožto kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky dodavatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil zákazník souhlas.

 

 1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem dodavatel nakládá s osobními údaji zákazníka, jaké informace o zákazníkovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů dodavatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

IX.

Jiná ujednání

 

 1. Události způsobené vyšší mocí opravňují dodavatele posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, záplavy, občanské nepokoje, válka, destrukce zařízení, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. Je-li zákazník v prodlení s plněním ze smlouvy, má dodavatel právo zákazníkovi stanovit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů a po marném uplynutí lhůty odstoupit od smlouvy či odstoupit od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty, přičemž rovněž má právo požadovat náhradu újmy z důvodu nesplnění povinnosti. Totéž platí, pokud je zákazník v prodlení s plněním ze smlouvy pouze částečně.
 2. Případy vyšší moci (nepředvídané, dodavatelem nezaviněné okolnosti a události, kterým nebylo možno zabránit péčí řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky při přepravě, nedostatek surovin, úřední opatření) přerušují po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich působení povinnost dodání, i pokud již je dodavatel v prodlení s dodávkou.
 3. Pokud dodavatel uzavřel subdodavatelskou smlouvu, platí dodavatelem uvedené termíny dodání s výhradou včasného a řádného splnění subdodavatelského závazku.
 4. V případech uvedených v písm. b) tohoto bodu má dodavatel právo odstoupit od smlouvy, či plnit později, pokud zákazníka neprodleně informuje o tom, že nastal případ vyšší moci, a v případech uvedených v písm. c) tohoto bodu má dodavatel právo odstoupit od smlouvy či plnit později, pokud plnění neuskuteční včas či řádně z důvodu zpoždění subdodavatele.

 

 1. Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení

 

 1. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, nese dodavatel odpovědnost za újmu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného způsobení újmy či hrubé nedbalosti. Odpovědnost dodavatele se nevztahuje – kromě případu úmyslného jednání – na takovou újmu, kterou nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat, nebo na kterou je zákazník pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
 2. Podle předpisů o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku odpovídá dodavatel neomezeně za újmu způsobenou úmyslně, při úmyslném zamlčení vad, za újmu způsobenou hrubou nedbalostí při plnění zásadní smluvní povinnosti.
 3. Dojde-li k porušení povinnosti, které dodavatel nezpůsobil, a které nepředstavuje vadu zboží, nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zákazník na sebe odesláním objednávky přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2) NOZ.

 

 1. Odesláním objednávky zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil s návodem k použití zboží, s těmito VOP, přičemž disponuje veškerými informacemi, které ke koupi a užití zboží potřebuje. Rovněž prohlašuje, že v případě, že měl ke zboží dotazy, tyto byly zodpovězeny k jeho spokojenosti a je mu známo, jaké zboží si kupuje. Převzetím zboží (jakoukoliv oprávněnou osobou) zákazník prohlašuje, že zboží bylo dodáno úplné, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem údržby zboží, svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání zboží a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání zboží jako je mj. návod k použití zboží. Zejména byl seznámen s životností zboží a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného zacházení, užívání a údržby. Zároveň zákazník bere na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním zboží, nesprávnou údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím a dalším porušováním návodu k použití reklamovaného zboží, mohou být vyloučeny ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží. Obal zboží, doklad o zaplacení, návod k použití zboží, reklamační řád, záruční list v případě, že byla poskytnuta záruka, a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství, předané zákazníkovi při koupi výrobku, tvoří nedílnou součást zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství zboží, které jsou v souvislosti s užíváním zboží spotřebovány.

 

 1. Odesláním objednávky zboží zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Zákazník není oprávněn při objednávce uplatnit vlastní VOP. Na tyto VOP je zákazník dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

 1. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání dle čl. I. těchto VOP a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k zobrazení na webových stránkách stgabriel.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkovi.

 

 1. Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese objednavky@stgabriel.cz nebo telefonním kontaktem, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel rovněž může být kontaktován na telefonní lince + 420 775 435 506.

 

 1. Znění těchto VOP může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

 1. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména NOZ.

 

 1. Na smluvní vztah uzavřený mezi stranami na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení §557, 1751 odst. 2, 1766, 1793, 1794, 1799, 1800, 1977-1979, 1998-2000 NOZ.

 

 1. Za místo plnění se při jakémkoliv způsobu dopravy považuje sídlo dodavatele.

 

 1. Pro případ sporu strany ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 SB., občanský soudní řád, volí jakožto sudiště Obvodní soud pro Prahu 9.

 

 1. Těmito VOP není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne jejich zveřejnění.

 

V Praze dne 1. 11. 2019

 

St. Gabriel s.r.o.