Všeobecné obchodní podmínky pro eshop společnosti St. Gabriel s.r.o.

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti St. Gabriel s.r.o., IČO: 241 67 347, se sídlem v Praze 9 ‑ Horních Počernicích, Lukavecká 1732, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 184903 (dále jen „dodavatel“) se vztahují na veškerý nákup a prodej zboží realizovaný prostřednictvím internetového obchodu dodavatele označeného jako e‑shop (dále jen „e-shop“) nacházejícího se na webových stránkách pod doménou www.stgabriel.cz, a to mezi dodavatelem jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím (dále také „VOP“).

 

Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a je-li zákazníkem spotřebitel, též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně dalších zákonů České republiky.

Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí fyzické osoby, které jsou podnikateli ve smyslu § 420 a násl. NOZ, a dále právnické osoby ve smyslu § 20 a 21 NOZ.

 

Zákazník – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tam, kde není zákazníkem spotřebitel, se neuplatní ustanovení na ochranu slabší strany, tj. čl. V., část 5.1, čl. VI. a čl. VIII. těchto VOP.

 

Zákazník – podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zákazníku – podnikateli náleží práva z vadného plnění pouze v rozsahu reklamačního řádu dle čl. V., část 5.2 těchto VOP.

 

 

1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 

 • Seznam zboží v e-shopu na webových stránkách www.stgabriel.cz je katalogem dodávaného zboží. Dodavatel nabízí ke koupi zboží v obvyklé kvalitě dle platných norem subdodavatelů v množství, obalu, podobě a dalších specifikacích uvedených v e-shopu. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. U každého zboží je indikováno, zda je skladem či jaká je jeho přibližná dodací lhůta. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2) NOZ se nepoužije.
 • Užívání e-shopu zákazníkem není možné bez řádné registrace. Zájemce je pro úspěšnou registraci do webového rozhraní e-shopu nejprve povinen zaslat žádost prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu dodavatele: eshop@stgabriel.cz nebo na tel: +420 604 124 253. V návaznosti na individuální rozhodnutí dodavatele dojde ke schválení žádosti o registraci, či nikoli. V případě schválení žádosti o registraci obdrží zákazník prostřednictvím elektronické pošty přihlašovací údaje do internetového systému dodavatele, přičemž mu bude dodavatelem zároveň stanoven limit pro maximální výši objednávky. O zamítnutí žádosti o registraci není dodavatel povinen žadatele informovat.
 • K objednání zboží zákazník vybere zboží, vloží jej do košíku, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Cenou zboží se rozumí cena za dodací podmínky DAP – dle INCOTERMS 2010, pokud není písemně ujednáno jinak. Zákazník je oprávněn zvolit si mezi kalkulací ceny v CZK a EUR. Přepočet z CZK a EUR je proveden dle kurzu určeného dodavatelem k okamžiku odeslání objednávky zákazníka. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH je k ceně připočtena v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy.
 • Návrh na uzavření smlouvy učiněný zákazníkem je považován za závazný, je-li učiněn prostřednictvím webového rozhraní e-shopu dodavatele, a to okamžikem potvrzení druhu a množství kupovaného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout návrhy na uzavření smlouvy provedené v rozporu s tímto odstavcem mlčky bez dalšího.
 • Nabídka zákazníka je považována za neodvolatelnou ve smyslu ust. § 1736 NOZ. Zákazník je však oprávněn smlouvu uzavřenou na základě akceptované objednávky zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 % kupní ceny zboží uvedeného v objednávce.
 • Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky je myšlena automaticky generovaná zpráva zákazníkovi, že dodavatel obdržel jeho objednávku. Odmítnutí objednávky, resp. návrhu na uzavření smlouvy není dodavatel povinen jakkoli zdůvodnit.
 • Zákazník uhradí dodavateli cenu zboží při jeho předání v hotovosti proti tištěnému účetnímu a daňovému dokladu – faktuře, nesjednají-li smluvní strany jinak. Pro případ, že nebude kupní cena zboží řádně a včas zaplacena, je dodavatel oprávněn po zákazníkovi požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo dodavatele na náhradu škody. V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny po dobu delší než 30 dnů po splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 • Zrušení kupní smlouvy poté, co byla uzavřena, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Má-li však dodavatel důvodné obavy týkající se platební neschopnosti zákazníka, není dodavatel povinen uskutečnit vůči zákazníkovi jakékoli dodávky, byť byly dříve ze strany dodavatele potvrzeny. O tomto postupu dodavatel zákazníka bez zbytečného odkladu vyrozumí.
 • Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce, přičemž kupní smlouva bude u dodavatele uložena ve formě objednávky a jejího potvrzení, které zákazník obdrží na e-mail. Zákazník bude mít přístup do kupní smlouvy uložené u dodavatele v elektronické podobě pod svým účtem.

 

 

2. Dodání zboží

 

 • Zákazníkovi nevzniká právo na předání zboží před jeho zaplacením ve smyslu čl. I. odst. 7) VOP, pokud si strany neujednají individuálně jinak. Dodavatel je povinen zboží dodat řádně a včas. Dodávka je uskutečněna včas, dojde-li k plnění v průběhu dohodnuté dodací lhůty. V případě, že dodávka nebude realizována v průběhu dodací lhůty, zavazuje se zákazník dát dodavateli dodatečnou lhůtu k plnění v délce alespoň 14 pracovních dnů. Pokud dodavatel dodá zboží v průběhu této dodatečně poskytnuté lhůty, dodávka bude považována za včasnou.
 • Zákazník je povinen zboží převzít a poskytnout při dodání a předání zboží dodavateli veškerou nezbytnou součinnost. Dodávka je splněna dodáním na ujednané místo určení. V případě, že zboží nebo jeho část je dodavatel s to dodat po částech, například se zpožděním, kontaktuje zákazníka a dohodne s ním způsob dodání.
 • V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží odpovídá zákazník za vzniklou újmu a dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo zboží na nebezpečí a náklady zákazníka uskladnit, a to buď ve skladu dodavatele, nebo u třetí osoby. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zákazníkovi prokazatelně vzniklé náklady takového skladování, nebo denní poplatek za skladování počínaje dnem následujícím uplynutí dodací lhůty ve výši 0,5 % z ceny zboží bez DPH. Požaduje‑li zákazník opětovné doručení zásilky z důvodu vzniklých na jeho straně, je dodavatel oprávněn zákazníkovi naúčtovat přepravní náklady v této souvislosti vzniklé. Bezdůvodné nepřevzetí zboží zákazníkem má účinky řádného dodání zboží dnem, v němž bylo doručováno.
 • Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce, příp. jeho převzetím v provozovně nebo jiném výdejním místě dodavatele. Dopravu na zákazníkem určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to v rámci České republiky. Poštovné a balné se hradí dle ceníku poštovného a balného, který je dostupný v průběhu objednávky na webových stránkách www.stgabriel.cz.
 • Zákazník je povinen si zboží bezprostředně při převzetí prohlédnout. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník pro úspěšnou reklamaci zboží povinen za přítomnosti dopravce sepsat záznam o poškození zásilky, který dopravce potvrdí. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na zákazníka fyzickým dodáním na ujednané místo určení. Zabezpečuje-li dopravu dle písemné dohody zákazník, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka v okamžiku, kdy je mu umožněno nakládat zbožím nebo předáním prvnímu dopravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením 100 % kupní ceny dodavateli.
 • Pokud je zboží dodáváno na zakázku nebo dle zvláštních požadavků klienta, dodavatel má možnost požadovat uhrazení zálohy ve výši až 80% z ceny zboží před započetím se zajištěním dodání. Zbytek kupní ceny je uhrazen při dodání zboží způsobem uvedeným v těchto VOP. Pokud zákazník v takovém případě odstoupí od smlouvy nebo k dodání zboží nedojde z důvodu neuhrazení zbývající části kupní ceny zákazníkem, uhrazená záloha se nevrací a slouží ke krytí nákladů dodavatele.

 

 

3. Způsob platby

 

 • Hotově při převzetí zboží při osobním odběru v provozovně dodavatele
 • Zákazník zaplatí v hotovosti při převzetí zboží v provozovně dodavatele na adrese Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00, Praha 9.
 • Hotově při převzetí zboží při doručení dopravcem
  Zákazník zaplatí „na dobírku“ v hotovosti při doručení zboží dopravcem. Dodavatel si vyhrazuje právo zákazníkovi platbu v hotovosti při převzetí neumožnit, pokud již dříve došlo k nevyzvednutí zásilky a zboží bylo vráceno do depa či dodavateli.
 • Převodem z bankovního účtu
 • U tohoto způsobu platby se zaplacením zboží rozumí okamžik, kdy platba dorazí na účet dodavatele. Může tedy nastat prodleva mezi objednáním a odesláním zboží několik dní, podle toho, jak rychle bude platba připsána na účet dodavatele. K tomuto způsobu platby se vztahují všechny možnosti přepravy.

 

 

4. Způsob dopravy

 

 • Osobní odběr – Zákazník si zboží osobně vyzvedne v provozovně dodavatele na adrese Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00, Praha 9. Tuto možnost lze využít pouze v otevírací době provozovny, která je uveřejněna na webových stránkách www.stgabriel.cz.
 • Ambulantní rozvoz – Jedná se o rozvoz kurýrní službou dodavatele, který je možný pouze v návaznosti na individuální dohodu s dodavatelem. Zboží je zpravidla doručeno do tří pracovních dnů po jeho zaplacení v případě platby předem, případně do tří pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě platby až při převzetí zboží.
 • V případě, že si zákazník nebo příjemce zboží ve lhůtě určené dle zvoleného dopravce nevyzvedne dle podmínek tohoto dopravce či si jej od dopravce nepřevezme a dodavateli tím vzniknou náklady s jeho opětovným doručením, k jeho opětovnému zaslání bude zákazník povinen uhradit dodavatelem marně vynaložené náklady poštovného a balného dle zvoleného způsobu platby. S takovým zákazníkem rovněž nemusí dodavatel do budoucna uzavřít smlouvu s variantou platby na dobírku.
 • Rozvoz objednávek POUZE po předešlé telefonické dohodě na tel:  +420 775 435 506.  Rozvoz objednávek ZDARMA –  pouze při nákupu nad 5.000,- Kč bez DPH. Při nákupu za méně než 5.000,- Kč bez DPH je cena dopravy – 350,- Kč bez DPH.  

 

 

5. Reklamace a práva z vadného plnění

 

 • Reklamace se řídí příslušným Reklamačním řádem dle čl. 5.1 nebo 5.2, který je inkorporován do těchto VOP, přičemž rovněž je samostatně ke stažení na webových stránkách www.stgabriel.cz.

 

5.1 Reklamační řád pro zákazníky-spotřebitele

 • Tento reklamační řád upravuje postup mezi dodavatelem a zákazníkem – spotřebitelem při reklamaci zboží (při uplatnění práv z vadného plnění).

 

A. Prevence

 • Zákazník bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením a použitím zboží vezme v úvahu účel jeho použití, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se návodem k použití zboží. Zákazník rovněž bere na vědomí, že v případě, že se jedná o dodání květin, respektive rostlin, z jejich povahy vyplývá, že ve skutečnosti je toto zboží ze své povahy ne zcela identické se zbožím na obrázku, neboť každá květina a každá rostlina je unikátní.
 • Zákazník je povinen po dobu užívání zboží věnovat pozornost veškerým pravidlům užívání takového zboží. Zákazník v rámci opatrnosti je povinen zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. užívání výrobku k nevhodnému účelu atd.
 • Zákazník je za účelem neznehodnocení zboží a zachování jeho dobrého stavu a funkčnosti povinen zboží pravidelně udržovat dle návodu k použití zboží. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho životnost.
 • Zákazník bere na vědomí, že v případě, že není uživatelem zboží, je povinen osobu, která bude zboží používat nebo osobu, které zboží poskytne k užití, seznámit s návodem k použití zboží, jakožto i s těmito prevenčními opatřeními.
 • V případě, že zákazník bude se zbožím zacházet v rozporu s výše uvedeným, bere na vědomí, že tím ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.

 

B. Přípustnost reklamace

 • Zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že je zboží doručováno přímo zákazníkovi, prohlédne zboží sám zákazník. V případě, že je na základě informace uvedené zákazníkem zboží doručováno jiné osobě, je zákazník povinen zajistit prohlédnutí zboží takovým příjemcem zboží. Pokud jsou zjištěny vady zboží, je zákazník / příjemce povinen tyto uplatnit u dodavatele písemně ihned. Tyto vady musí být potvrzeny na místě odběru zboží pověřenou osobou dodavatele, řidičem a případně přepravcem na dodacím listě, resp. v přepravním dokumentu CMR. Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení způsobem uvedeným v těchto VOP.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou má zboží v době jeho převzetí zákazníkem a vady, která se vyskytne do 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží ve lhůtě uvedené v odst. 2 vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Zákazník je povinen vady vytknout u dodavatele bez zbytečného odkladu, a to osobně, zasláním reklamace e-mailem nebo písemně. Při zaslání reklamace e-mailem nebo písemně je povinen přiložit fotografii reklamovaného zboží.
 • Vadou se rozumí, pokud zboží nemá vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodáno v odpovídajícím provedení dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky. V takovém případě může zákazník požadovat i dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ani nepožádá o dodání nového zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn zboží, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu či nevhodného užití.
 • Pokud se vada projeví v okamžiku použití zboží, nejdéle však v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má zákazník právo volby a právo žádat odstranění vady opravou, či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník nárok na přiměřenou slevu nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník, jakožto spotřebitel, o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.
 • Jde-li o vadu, kterou je kupní smlouva porušena nepodstatně, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou je kupní smlouva porušena podstatně, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady způsobující nepodstatné porušení kupní smlouvy, avšak zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady způsobující podstatné porušení kupní smlouvy a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění za vady prodaného zboží řádným způsobem, dodavatel je povinen rozhodnout o oprávněnosti uplatnění práva neprodleně, nejdéle do 30 dnů od obdržení takového zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže zákazník reklamuje zboží kompletní, přičemž jsou rovněž dodrženy zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu je zákazník povinen předložit zboží k reklamaci zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Dodavatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

 

C. Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci osobně v provozovně dodavatele, e-mailem na adrese reklamace@stgabriel.cz nebo písemně u dodavatele.

Dodavatel odešle zákazníkovi e-mail s potvrzením přijetí reklamace, ze kterého bude patrné, jaká práva z vadného plnění zákazník uplatnil a způsob řešení reklamace, o který zákazník požádal.

Zákazník bere na vědomí, že zboží, které zasílá zpět dodavateli, je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného za doručení zboží dodavateli, a to v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o nákladech této přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Zákazník bere na vědomí, že zboží zaslané dodavateli „na dobírku“ nebude dodavatelem převzato, přičemž tímto nepřevzetím zákazníkovi nevznikají vůči dodavateli žádná práva a zasláním zboží uvedeným způsobem nejsou zachovány ani stanovené lhůty.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí dodavatel zákazníka telefonicky či elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zboží zasláno, pokud nedojde v rámci reklamace k jinému vyřízení, než k vrácení zboží. Čl. II. odst. 3 těchto VOP se uplatní obdobně.

Dodavatel vyřizuje reklamaci bez zbytečného odkladu, maximálně pak v šedesátidenní lhůtě pro vyřízení reklamace ode dne převzetí zboží dodavatelem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zákazník je vázán svým projevem vůle stran uplatnění některého z práv z vadného plnění, tedy právo na odstranění vady, slevu z kupní ceny, výměnu zboží či odstoupení od smlouvy, a svou volbu nemůže měnit, pokud se nedohodne s dodavatelem jinak.

 

 

5.2 Reklamační řád pro zákazníky podnikatele

 • Reklamační řád upravuje postup mezi dodavatelem a zákazníkem – podnikatelem při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci).

 

A. Prevence

 • Zákazník bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením a použitím zboží vezme v úvahu účel jeho použití, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se návodem k použití zboží. Zákazník rovněž bere na vědomí, že v případě, že se jedná o dodání květin, respektive rostlin, z jejich povahy vyplývá, že ve skutečnosti je toto zboží ze své povahy ne zcela identické se zbožím na obrázku, neboť každá květina a každá rostlina je unikátní.
 • Zákazník je povinen po dobu užívání zboží věnovat pozornost veškerým pravidlům užívání takového zboží. Zákazník v rámci opatrnosti je povinen zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. užívání výrobku k nevhodnému účelu atd.
 • Zákazník je za účelem neznehodnocení zboží a zachování jeho dobrého stavu a funkčnosti povinen zboží pravidelně udržovat dle návodu k použití zboží. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho životnost.
 • Zákazník bere na vědomí, že v případě, že není uživatelem zboží, je povinen osobu, která bude zboží používat nebo osobu, které zboží poskytne k užití, seznámit s návodem k použití zboží, jakožto i s těmito prevenčními opatřeními.
 • V případě, že zákazník bude se zbožím zacházet v rozporu s výše uvedeným, bere na vědomí, že tím ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.

 

B. Přípustnost reklamace

 • Zákazník je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pouze, co se týče vad, které zboží mělo v době jeho převzetí zákazníkem (v době přechodu nebezpečí škody na zboží).
 • Vadou se rozumí, pokud zboží při převzetí nemá vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodáno v odpovídajícím provedení či jakosti dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky.
 • Jestliže zákazník neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se zákazník na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si zákazník zboží řádně dle tohoto odstavce neprohlédne.
 • Pokud je sjednán osobní odběr zboží, může jeho prohlídka proběhnout jen ve skladu nebo provozovně dodavatele. Po provedení sjednaného odebrání zboží zákazníkem je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud zákazníkovi v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady, jen pokud byla vada úmyslně zamlčena dodavatelem nebo pokud za ni dodavatel převzal záruku.
 • Vady zjištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Zákazník je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá dodavateli zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 1 a odst. 4 tohoto článku, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.
 • Uplynutím lhůty 3 dnů od dodání zboží je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady.
 • Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 3 dnů od dodání zboží. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole zboží, musí být neprodleně písemně oznámeny dodavateli, jakmile budou zjevné. Zákazník se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas.
 • Před dalším zpracováním nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno dát dodavateli příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li zákazník dodavateli neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li neprodleně reklamované zboží k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění. V případě, že dodavatel učiní prohlídku zboží, přičemž zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nese náklady na případný výjezd dodavatele zákazník.
 • Při oprávněném a včasném uplatnění práva z vadného plnění přísluší zákazníkovi práva z vad dle zákonných předpisů, tedy při podstatném porušení smlouvy právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy a při nepodstatném porušení smlouvy právo na slevu či opravu, avšak s následujícím omezením:
 • Je-li zboží vadné, omezují se nároky zákazníka v případě vad nejprve na právo na dodatečné plnění. To neplatí, pokud dodatečné plnění pro zákazníka objektivně není přijatelné. Právo volby mezi dodatečnou opravou či dodatečnou dodávkou přísluší dodavateli. Je-li dodatečné plnění dvakrát chybné nebo odepře-li jej dodavatel, má zákazník právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  Právo odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi nepřísluší, pokud nedošlo k podstatnému porušení smlouvy.
  Ohledně nároků na náhradu újmy platí, že zákazník je oprávněn pouze k náhradě újmy, kterou mu dodavatel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
  Náklady, které vzniknou tím, že je zboží dopraveno na jiné místo plnění, než bylo sjednáno, nepřebírá dodavatel.

 

C. Místo a způsob uplatnění reklamace

 • Zákazník může uplatnit reklamaci e-mailem na adresu: reklamace@stgabriel.cz nebo písemně u dodavatele.
 • Zákazník bere na vědomí, že zboží, které zasílá zpět dodavateli, je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 • Zákazník bere na vědomí, že zboží zaslané dodavateli „na dobírku“ nebude dodavatelem převzato, přičemž tímto nepřevzetím zákazníkovi nevznikají vůči dodavateli žádná práva a takovou zásilkou nejsou zachovány ani stanovené lhůty.
 • Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí dodavatel zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zboží zasláno, pokud nedojde v rámci reklamace k jinému vyřízení, než k vrácení zboží.

 

 

6. Odstoupení od smlouvy zákazníkem – spotřebitelem

 

 • S ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, má zákazník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo však nemá u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako jsou například čerstvé květiny, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy tam, kde bylo zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat dodavatele na adrese St. Gabriel s.r.o., IČ: 24167347, Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, případně emailem na na adresu objednavky@stgabriel.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v odst. 8 tohoto článku. Dodavatel zašle zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku.
 • Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, dodavatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel v souvislosti s koupí zboží od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení v rámci nabízených možností přeprav, tj. kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). Pro vrácení plateb dodavatel použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Dodavatel není povinen platby vrátit dříve, než obdrží vrácené zboží v neporušeném obalu a nepoškozené, tedy v takovém případě není povinen dodržet lhůtu dle věty první tohoto odstavce.
 • V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět dodavateli na adresu St. Gabriel s.r.o., IČ: 24167347, Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět dodavateli před uplynutím 14 dnů.
 • Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 • Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto čl. VOP mimo jiné v případě, kdy předmětem smlouvy je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 • „Oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Adresát: St. Gabriel s.r.o., IČ: 24167347, se sídlem Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9,
 • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, č. objednávky .. .. .. ..
 • Datum objednání/datum obdržení: .. .. .. ../.. .. .. ..
 • Jméno a příjmení spotřebitele: .. .. .. ..
 • Adresa spotřebitele: .. .. .. ..
 • Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): .. .. .. ..
 • Datum: .. .. .. ..“

 

 

7. Ochrana osobních údajů zákazníka

 

 • Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem zákazníka jakožto kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky dodavatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil zákazník souhlas.
 • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem dodavatel nakládá s osobními údaji zákazníka, jaké informace o zákazníkovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
 • V souvislosti se zpracováním osobních údajů dodavatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

 

8. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

 

 • Zákazník, jenž je spotřebitelem, je oprávněn se v případě, že se domnívá, že je jednáním dodavatele poškozen, se svou stížností/žádostí obrátit na emailovou adresu objednavky@stgabriel.cz.
 • Pokud se vzniklý spor nepodaří vyřešit přímo jednáním mezi dodavatelem a zákazníkem, na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem, je Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce má zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 • Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Tímto způsobem může návrh podat jen zákazník žijící v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 • Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

 

9. Jiná ujednání

 

 • Události způsobené vyšší mocí opravňují dodavatele posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, záplavy, občanské nepokoje, válka, destrukce zařízení, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.

 

9. 1. Právo na odstoupení od smlouvy

 • Je-li zákazník v prodlení s plněním ze smlouvy, má dodavatel právo zákazníkovi stanovit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů a po marném uplynutí lhůty odstoupit od smlouvy či odstoupit od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty, přičemž rovněž má právo požadovat náhradu újmy z důvodu nesplnění povinnosti. Totéž platí, pokud je zákazník v prodlení s plněním ze smlouvy pouze částečně.
 • Případy vyšší moci (nepředvídané, dodavatelem nezaviněné okolnosti a události, kterým nebylo možno zabránit péčí řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky při přepravě, nedostatek surovin, úřední opatření) přerušují po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich působení povinnost dodání, i pokud již je dodavatel v prodlení s dodávkou.
 • Pokud dodavatel uzavřel subdodavatelskou smlouvu, platí dodavatelem uvedené termíny dodání s výhradou včasného a řádného splnění subdodavatelského závazku.
 • V případech uvedených v písm. b) tohoto bodu má dodavatel právo odstoupit od smlouvy, či plnit později, pokud zákazníka neprodleně informuje o tom, že nastal případ vyšší moci, a v případech uvedených v písm. c) tohoto bodu má dodavatel právo odstoupit od smlouvy či plnit později, pokud plnění neuskuteční včas či řádně z důvodu zpoždění subdodavatele.

 

9. 2. Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení

 • Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, nese dodavatel odpovědnost za újmu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného způsobení újmy či hrubé nedbalosti. Odpovědnost dodavatele se nevztahuje – kromě případu úmyslného jednání – na takovou újmu, kterou nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat, nebo na kterou je zákazník pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
 • Podle předpisů o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku odpovídá dodavatel neomezeně za újmu způsobenou úmyslně, při úmyslném zamlčení vad, za újmu způsobenou hrubou nedbalostí při plnění zásadní smluvní povinnosti.
  Dojde-li k porušení povinnosti, které dodavatel nezpůsobil, a které nepředstavuje vadu zboží, nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

 

 • Zákazník na sebe odesláním objednávky přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2) NOZ.
 • Odesláním objednávky zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil s návodem k použití zboží, s těmito VOP, přičemž disponuje veškerými informacemi, které ke koupi a užití zboží potřebuje. Rovněž prohlašuje, že v případě, že měl ke zboží dotazy, tyto byly zodpovězeny k jeho spokojenosti a je mu známo, jaké zboží si kupuje. Převzetím zboží (jakoukoliv oprávněnou osobou) zákazník prohlašuje, že zboží bylo dodáno úplné, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem údržby zboží, svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání zboží a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání zboží jako je mj. návod k použití zboží. Zejména byl seznámen s životností zboží a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného zacházení, užívání a údržby. Zároveň zákazník bere na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním zboží, nesprávnou údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím a dalším porušováním návodu k použití reklamovaného zboží, mohou být vyloučeny ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží. Obal zboží, doklad o zaplacení, návod k použití zboží, reklamační řád, záruční list v případě, že byla poskytnuta záruka, a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství, předané zákazníkovi při koupi výrobku, tvoří nedílnou součást zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství zboží, které jsou v souvislosti s užíváním zboží spotřebovány.
 • Odesláním objednávky zboží zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 • Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání dle čl. I. těchto VOP a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k zobrazení na webových stránkách www.stgabriel.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkovi.
 • Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese objednavky@stgabriel.cz nebo telefonním kontaktem, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel rovněž může být kontaktován na telefonní lince + 420 775 435 506.
 • Znění těchto VOP může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 • Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména NOZ. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Na smluvní vztah uzavřený mezi stranami na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení §§ 557, 1765, 1766, 1793, 1794, 1799, 1800, 1977-1979, 1998-2000 NOZ.
 • V případě, že zboží je zasíláno do zahraničí, je místem plnění ze strany dodavatele sídlo dodavatele.
 • Těmito VOP není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne jejich zveřejnění.

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018

St. Gabriel s.r.o.